Přeskočit na obsah
Domů » Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

1) SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem a zároveň zpracovatelem osobních údajů je Studentská Energie Národa, z. s. s IČEM: 04939581 (dále jen „SEN“).

Osobním údajem je jakákoli informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určitý nebo určitelný, pokud lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě uvedených údajů k potřebám samotné organizace.

Subjektem údajů se rozumí fyzická osoba, ke které se osobní údaje vztahují a která je účastníkem akcí pořádaných SNEM či pomocníkem na těchto akcích.

2) ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SEN zpracovává osobní údaje či autorské práce v následujícím rozsahu: a) identifikační údaje: jméno, příjmení b) kontaktní údaje: účastník/dobrovolník pochází, soutěže a její kategorie, které se účastník účastní, e-mailová adresa, telefonní číslo, kontaktní údaje na školu, ze které daný účastník/dobrovolník pochází, počet členů v týmu, název projektu apod. (dále jen „osobní údaje“) a za c) prezentace či jiný výstup práce soutěžícího v soutěžích organizovaných SNEM.

Kromě shora uvedených osobních údajů SEN zaznamenává a uchovává tzv. behavioriální údaje týkající se příznivců, kterými jsou zejména účastníci a dobrovolníci při aktivitách SNU a otevírání e-mailů zasílaných SNEM.

SEN může všechny tyto údaje dále propojovat s oprávněně zveřejněnými osobními údaji uvedenými o subjektu údajů ve veřejně přístupných zdrojích.

3) SHROMAŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SEN provádí zpracování osobních údajů v souladu s platnou právní úpravou, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“).

O poskytnutí osobních údajů může být účastník/dobrovolník požádán při prvním dobrovolném aktivním kontaktu se SNEM, zejména v případě vyplňování online i offline formulářů. Online formou to může být prostřednictvím emailových zpráv, SMS zpráv či zpráv na sociálních sítích, a to jakýchkoli.

SEN výhradně sám zpracovává osobní údaje a jiná data účastníků/dobrovolníků. Pouze na základě smlouvy a dle zákonných podmínek mohou být osobní údaje a jiná data týkající se účastníků/dobrovolníků předány ke zpracování jinému správci.

4) ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje a jiná data ve shora uvedeném rozsahu mohou být SNEM zpracovány za účelem následné komunikace s daným účastníkem/dobrovolníkem prostřednictvím emailu, telefonického hovoru nebo zasíláním SMS v následujících záležitostech SNU:

  • informování o změnách, aktivitách i novinkách SNU,
  • komunikace související se statusem účastníka/dobrovolníka, zejména potvrzení o přijetí daru, aktualizace kontaktních údajů atd.,
  • zasílání newsletteru, informování o pravidelných urgentních apelech a jiných vhodných příležitostech pro zapojení účastníka/dobrovolníka,
  • zasílání žádostí o pomoc a podporu SNU, dobrovolnictví v místních skupinách, finanční podpora a jiné.

5) SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlas se zpracováním osobních údajů podle těchto Zásad uděluje účastník/dobrovolník SNU jako správci osobních údajů při prvním kontaktu se SNEM podle čl. IV těchto Zásad.

6) DOBA UDĚLENÍ SOUHLASU

Účastník/dobrovolník uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu neurčitou, resp. do doby, než účastník/dobrovolník souhlas odvolá. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Subjekt údajů je oprávněn souhlas kdykoliv prostřednictvím standardních komunikačních kanálů odvolat. Po odvolání souhlasu SEN zajistí, aby veškeré údaje subjektu údajů byly z databáze zlikvidovány a nebyly nadále zpracovávány. Údaje související s dary poskytnutými SNU před odvoláním souhlasu vymazány nebudou.

7) PŘÍSTUP SUBJEKTU ÚDAJŮ K OSOBNÍM ÚDAJŮM

Příznivce má od okamžiku zařazení do Databáze SNU právo kdykoliv požádat SEN o informaci o zpracování svých osobních údajů. V takovém případě SEN poskytne příznivci informace v rozsahu stanoveném ZOOÚ.

8) VYUŽÍVÁNÍ INFORMACÍ O NÁVŠTĚVNÍKOVI STRÁNEK SNU

Internetové stránky SNU mohou obsahovat odkazy na různé internetové stránky, zejména na sociální sítě jako jsou Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter, Google+, Youtube, apod. Tyto odkazy nejsou součástí internetových stránek SNU, ale internetových stránek třetích osob, které mohou používat cookies sledující činnost subjektu údajů na internetu. Cookies třetích osob se řídí zásadami ochrany osobních těchto třetích osob. Cookies lze zablokovat v nastavení daného internetového prohlížeče.

Internetové stránky SNU mohou shromažďovat technické údaje o požadavku subjektu na získání obsahu ze serveru v rozsahu IP adresa, čas požadavku, typ prohlížeče a operační systém.

Stránkami SNU je myšlen jakýkoliv obsah, který je získán z obsahu přístupného na doménách, které vlastní SEN.

9) KONTAKT

V případě dotazů či připomínek týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů lze kontaktovat SEN na kontaktech uvedených na http://studentskaenergie.cz/kontakt/.